KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zbliżają się wybory samorządowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie na nową kadencję 2020-2024.


Już od października 2019 roku rozpoczynają się zebrania w okręgach wyborczych
zatwierdzonych uchwałą Nr 245/VIIR/2019 ORPiP w Tarnowie, na których
wybierać będziemy delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowej Izby w Tarnowie VIII kadencji.


Na tym Zjeździe dokonamy wyborów do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych
oraz wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 r. w Warszawie.


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w zebraniach wyborczych i wyboru osób, które będą reprezentowały nasze środowiska. Zaufajmy tym, którzy deklarują swój czas, siły, możliwości, ale też wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz nas wszystkich.


Już od 27 września możemy sprawdzić listy wyborcze utworzone na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych na dzień 01.09.2019,
które udostępnione będą w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
przy ulicy Południowej 10 w godz. 10.00 - 16.00.


Z poważaniem

mgr Małgorzata Gwiżdż-Szczerba
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
OIPiP w TarnowieSprawdź swój rejon i termin zebrania wyborczego


Wniosek o zmianę rejonu wyborczego
Czynne prawo wyborcze


Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.Bierne prawo wyborcze


Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub

4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2-8
- do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.


Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.